Wymień i scharakteryzuj czynności bankowe. - March 23 2007 23:01:42
bullet Zadania Komisji Nadzoru Bankowego - March 23 2007 23:01:05
bullet Rola i funkcje nadzoru bankowego. - March 23 2007 23:00:27
bullet Wymień wady i zalety anglosaskiego systemu bankowego. - March 23 2007 22:59:45
bullet Wymień wady i zalety niemiecko-japońskiego systemu bankowego. - March 23 2007 22:59:16
bullet Wymień zasady, na jakich oparta jest działalność banku. - March 23 2007 22:58:54
bullet Rola banków w gospodarce - March 23 2007 22:58:29
bullet Jakie znasz rodzaje ryzyka bankowego ? - March 23 2007 22:57:46
bullet Co to są opcje ? - March 23 2007 22:56:35
bullet Na czym polegają transakcje future ? - March 23 2007 22:56:10
bullet Jakie znasz główne pozycje rachunku wyników banku ? - March 23 2007 22:55:47
bullet Przedstawić główne pozycje bilansu banku. - March 23 2007 22:55:22
bullet Na czym polega akredytywa dokumentowa ? - March 23 2007 22:54:15
bullet Wyjaśnić pojęcie czeku, rodzaje czeków. - March 23 2007 22:52:45
bullet Jakie są formy rozliczeń bezgotówkowych ? - March 23 2007 22:51:24
bullet Co oznacza pojęcie WIBOR, WIBIO, LIBOR, FIBOR ? - March 23 2007 22:50:32
bullet Co oznaczają transakcje overright, ton/next i spot/next ? - March 23 2007 22:50:09
bullet W jaki sposób oblicza się stopę dyskonta i stopę rentowności bonów skarbowych. teoria - March 23 2007 22:49:40
bullet W jaki sposób oblicza się dyskonto papierów wartościowych rynku pieniężnego. - March 23 2007 22:48:51
bullet Jakie znasz instrumenty rynku pieniężnego ? - March 23 2007 22:48:25
bullet Wyjaśnić pojęcie rynku pieniężnego i funkcje. - March 23 2007 22:47:15
bullet Co oznacza zdolność kredytowa, monitoring kredytowy ? - March 21 2007 19:43:17
bullet Z jakich elementów składa się cena kredytu ? - March 21 2007 19:42:30
bullet Omówić procedury udzielania kredytów ? - March 21 2007 19:41:01
bullet Jakie znasz prawne formy zabezpieczenia kredytów? - March 21 2007 19:40:36
bullet Jakie znasz rodzaje innowacji kredytowych ? - March 21 2007 19:38:17
bullet Czym się różni weksel własny od trasowanego? - March 21 2007 19:37:38
bullet Co to jest kredyt dyskontowy? - March 21 2007 19:37:15
bullet Na czym polega kredyt w rachunku bieżącym? - March 21 2007 19:36:47
bullet Jakie znasz rodzaje kredytów? - March 21 2007 19:36:28
bullet Co jest istotą gwarancji bankowych, rodzaje ? - March 21 2007 19:36:04
bullet Co to jest kredyt akceptacyjny ? - March 21 2007 19:35:16
bullet Na czym polega awal bankowy? - March 21 2007 19:34:40
bullet Co to są kredyty zobowiązaniowe ? - March 21 2007 19:34:17
bullet Na czym polega kapitalizacja odsetek i technika dyskonta ? - March 21 2007 19:33:48
bullet Jakie znasz rodzaje operacji bankowych? - March 21 2007 19:33:18
bullet Co to jest rachunek nostro i loro? - March 21 2007 19:32:47
bullet Jakie znasz rodzaje rachunków bankowych? - March 21 2007 19:31:26
bullet Co oznacza pojęcie dewiz i wartości dewizowych ? - March 21 2007 19:31:01
bullet Na czym polega wtórna kreacja pieniądza przez banki komercyjne ? - March 21 2007 19:30:25
bullet Na czym polega mechanizm kreacji pieniądza gotówkowego w banku centralnym ? - March 21 2007 19:30:01
bullet Co oznacza nominalną, realną i efektywna stopa procentowa ? - March 21 2007 19:29:39
bullet Wyjaśnić pojęcie stopy procentowej. - March 21 2007 19:29:14
bullet Co oznaczają płynne rezerwy banków komercyjnych ? - March 21 2007 19:28:46
bullet Co to są operacje otwartego rynku, mechanizm ich działania. - March 21 2007 19:28:24
bullet Omówić politykę kursu walutowego w Polsce - March 21 2007 19:27:57
bullet Jakie znasz instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego? - March 21 2007 19:27:33
bullet Jakie są cele polityki pieniężnej banku centralnego ? - March 21 2007 19:27:09
bullet Omówić funkcje banku centralnego. - March 21 2007 19:26:48
bullet W jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo depozytów bankowych ? - March 21 2007 19:26:20
bullet Jakie są główne problemy bankowości w Polsce ? - March 21 2007 19:26:01
bullet Jakie są granice koncentracji kredytów w Polsce ? - March 21 2007 19:25:23
bullet Co oznacza współczynnik bezpieczeństwa banku ? - March 21 2007 19:25:04
bullet Jakie znasz zasady tworzenia banków w Polsce ? - March 21 2007 19:24:22
bullet Jakie znasz normy nadzoru bankowego w Polsce ? - March 21 2007 19:23:45
bullet Wymienić rodzaje banków występujących w gospodarce rynkowej, modele bankowości - March 21 2007 19:22:52
bullet Czym zajmują się banki komercyjne ? - March 21 2007 19:20:02